Regulamin

 

Regulamin usług hostingowych eHost

 

§ 1 Definicje

 1. eHost - EHOST Krzysztof Dziewoński z siedzibą w 24-100 Puławy, ul. Cichockiego 13/6, NIP: 7162502787, REGON: 432734578 (dalej także jako Usługodawca);
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca wykupioną usługę hostingową u Usługodawcy;
 3. Usługa Hostingowa (usługa cyfrowa, towar z elementami cyfrowymi) – świadczona przez eHost usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi zasobów systemu teleinformatycznego, tj. przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Usługodawcy w celu zamieszczenia i przechowywania na niej danych ("Dane") (w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 27 lipca 2002 r.) ("Usługa Główna") oraz uruchomieniu wybranych przez Klienta usług dodatkowych, integralnie związanych z udostępnieniem tej przestrzeni, zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej eHost http://www.ehost.pl;
 4. Usługa cyfrowa to usługa pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzania, przechowywanie lub dostęp danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 5. Towar z elementami cyfrowymi to towar zawierający treść cyfrowa lub usługę cyfrową bądź z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 6. Usługa dodatkowa - usługa wybrana przez Klienta, integralnie związana z Usługą Głowna. Usługa dodatkowa może polegać m.in. na udostępnieniu Klientowi dodatkowych kont e-mail, transferze danych, zwiększeniu parametrów transferu i innych. Koszt, jaki Klient ponosi za udostępnienie Usługi Głównej wraz z usługami dodatkowymi podano w cenniku na stronie internetowej eHost: http://www.ehost.pl/cennik.php;
 7. Dane (Dane zgromadzone na serwerze) – dane, które Klient zamieszcza i przechowuje na udostępnionej mu w tym celu przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Usługodawcy;
 8. Transfer - limit ruchu z i do serwera klienta określony w specyfikacji danej usługi;
 9. Regulamin - niniejszy regulamin usług hostingowych eHost zamieszczony na stronie internetowej pod adresem http://www.ehost.pl/regulamin.php;
 10. Okres testowy - wskazany przez eHost okres, w którym klient ma dostęp do zamówionej usługi hostingowej bezpłatnie w celu jej sprawdzenia;
 11. Pełna aktywacja usługi - po uiszczeniu przez Klienta Opłaty Abonamentowej, Klient otrzymuje pełny dostęp do usługi;
 12. Opłata Abonamentowa - opłata uiszczana przez Klienta tytułem świadczenia usług hostingowych przez Usługodawcę na podstawie dokumentu pro forma wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta. Klient z góry wnosi Opłatę Abonamentową za cały Okres Abonamentowy;
 13. Okres Abonamentowy - czas na jaki została wykupiona usługa hostingowa. Klient wnosi opłatę abonamentową dla eHost z góry na podstawie dokumentu pro forma. Jeden okres abonamentowy trwa 12 miesięcy (1 rok);
 14. Strona internetowa eHost - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.ehost.pl;
 15. SPAM - przesyłanie pocztą elektroniczną (e-mail) informacji handlowych, które nie były zamawiane przez adresata;
 16. Administrator danych- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (EHOST Krzysztof Dziewoński ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy), kontakt z Administratorem danych - biuro@ehost.pl, ;
 17. Strony- oznaczają Usługodawcę oraz Klienta;
 18. Kontakt z Usługodawcą odbywa się drogą telefoniczną na numery:
  telefon: 81 88 66479, 503 801 800 – poniedziałek-piątek od 8:30 do 20:00
  telefon: 502 533 333 sobota-niedziela od 10:00 do 14:00 oraz jako numer alarmowy 24h/7 tylko zgłoszenia awarii po godzinach pracy biura obsługi klienta
  * Opłaty za połączenia telefoniczne według stawek Operatora
  Drogą Mailową na adres: biuro@ehost.pl czynny całą dobę

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady świadczenia Usług Hostingowych przez Usługodawcę oraz korzystania z tych usług przez Klienta.
 2. Uruchomienie usługi na Okres Testowy oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Naruszanie postanowień Regulaminu przez Klienta wywołuje skutki przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Klienta w zakresie korzystania z Usług Hostingowych, Klient obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.
 5. Przedsiębiorcą jest ten Klient, który korzysta z Usług Hostingowych w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, chociażby nawet nie była ona zarejestrowana (na przykład prowadzenie sklepu internetowego na wykupionym serwerze przez osobę, która nie dopełniła formalnego obowiązku rejestracji działalności gospodarczej).
 6. Konsumentem jest ten Klient, który korzysta z Usług Hostingowych w celu innym, niż bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Wypełniając formularz zamówienia Klient zaznacza, czy jest przedsiębiorcą czy konsumentem i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanej danej z rzeczywistym stanem rzeczy.

§ 2a Informacja o Przetwarzaniu danych osobowych

 1. Klient powierza Administratorowi danych , w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części "Rozporządzeniem") dane osobowe do przetwarzania przez eHost w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych / eHost/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez eHost w zakresie określonym w danych kontaktowych ( Formularz zamówienia, ,e-mail) umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
 4. Klient oświadcza , iż został poinformowany o prawie do wglądu i możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez Administratora danych, danych osobowych.
 5. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Klient ma także prawo do przenoszenia danych.
 7. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane są udostępniane firmom współpracującym w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług hostingowej jak np. biura rachunkowe, rejestratorzy domen, inne firmy w zakresie niezbędnym do realizacji usług eHost.
 8. Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie eHost, dane są przetwarzane na czas obowiązywania umowy lub świadczenia danej usługi, a także po zakończeniu umowy / świadczenia usługi w celach: dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pani/Pana dane beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji uslug, badz do momentu wyrazenia sprzeciwu przez Panstwa. Dane moga byc rowniez przechowywane po zakonczeniu trwania umowy jednak wylacznie w celu wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze, wylacznie na czas zgodny z obowiazujacymi przepisami, przy czym przysluguje Panstwu prawo do "bycia zapomnianym" na wyrazna Panstwa prosbe.
 9. Administrator danych zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez ogólne stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator danych zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej , w tym na stronach WWW eHost. W przypadku braku zgody ze strony klienta jest on zobowiązany powiadomić eHost odrębnym pismem.

§ 3 Zamówienie usługi hostingowej

 1. Zamówienie Usługi Hostingowej odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej eHost http://www.ehost.pl ("Formularz Zgłoszeniowy").
 2. Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy, Klient
  A. podaje m.in.: e-mail; nick (nazwa/login); hasło
  B. akceptuje Regulamin w całości oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów korzystania z Usługi; akceptuje także Cennik stanowiący integralną część Regulaminu. Cennik zawiera szczegółowe informacje o wysokościach Opłat Abonamentowych oraz sposobach ich uiszczenia.
  C. jeśli jest Konsumentem,
  1. Oświadcza, iż zapoznał się szczegółowo z prawami mu przysługującymi jako konsumentowi, zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 , nr 827) oraz otrzymał od eHost wszystkie informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy – są one zawarte w niniejszym Regulaminie, tj. w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażone są prostym językiem.
  2. Oświadcza, iż wie, iż ma prawo do bezpłatnego korzystania z Usługi w celu jej przetestowania przez 14 dni bez żadnych konsekwencji. Jeśli chce z niej korzystać dalej, to wtedy konieczna jest zapłata abonamentowa. Użytkownik NIE MUSI WYSYŁAĆ ŻADNEJ WIADOMOSCI O REZYGNACJI. Jeśli nie zapłaci, po prostu Usługa wygasa.
  3. Otrzymuje informację o prawie bezpłatnego korzystania z Usługi w 14-dniowym okresie testowym, liczonym od dnia zawarcia Umowy oraz o prawie odstąpienia od niej w tym terminie jak i o tym, iż brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej do końca okresu testowego skutkuje automatycznym odstąpieniem od umowy, co nie rodzi dla Klienta jakichkolwiek zobowiązań.
  4. Wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez eHost w razie uiszczenia Opłaty Abonamentowej, co skutkuje wyłączeniem prawem odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o ochronie praw konsumenta.
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego
  1. Usługodawca tworzy dla Klienta Konto przypisane do nicka Klienta ("Konto" lub "Konto Klienta") oraz wysyła na adres e-mail Klienta
   1. Maila powitalnego z danymi do serwera, opisem zamówionej Usługi, wysokością abonamentu rocznego z wyszczególnieniem ceny netto i brutto; (co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumenta)
   2. Dokumentem pro forma wraz z informacją o sposobie uiszczenia Opłaty Abonamentowej
 4. Umowa o świadczenie Usługi Hostingowej jest zawarta w momencie wysłania maila powitalnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 ust. 1

§ 3a Okres Testowy. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. W momencie zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Hostingowej następuje automatyczna aktywacja Serwera na określony przez Usługodawcę okres Testowy wynoszący 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.
 2. W okresie testowym Klient ma prawo bezpłatnie korzystać z Usługi.
 3. W okresie testowym Klient może uiścić Opłatę Abonamentową. Z chwilą uiszczenia Opłaty Abonamentowej następuje Pełna Aktywacja Usługi na Okres Abonamentowy, liczony od dnia zawarcia Umowy.
 4. W razie nieuiszczenia przez Klienta Opłaty Abonamentowej do końca okresu testowego następuje dezaktywacja Usługi, Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań, dane zgromadzone na Serwerze oraz dane osobowe Klienta zostają usunięte, a umowa o świadczenie usługi hostingowej uważana jest za niezawartą.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług Hostingowych w trakcie Okresu Testowego, jeśli istnieje podejrzenie, że Klient nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu lub narusza zasady współżycia społecznego lub jeśli po raz kolejny korzysta z Serwera wyłącznie w Okresie Testowym.
 6. Niezależnie od powyższych postanowień, zamówienie Usługi Hostingowej może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej na piśmie przez obie Strony.
 7. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w Okresie Testowym), Klient ma prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: biuro@ehost.pl. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań. Brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej do końca okresu testowego jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy.
 8. Jeżeli jednak w Okresie Testowym Klient uiści Opłatę Abonamentową prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone z mocy art. 38 pkt 1 ustawy o ochronie praw konsumenta, ponieważ aktywacja Serwera oznacza wykonanie w pełni usługi, na co konsument wyraża zgodę.

§ 4 Faktury, rachunki, płatności

 1. Za wniesioną, na podstawie dokumentu pro forma, opłatę eHost wystawia Klientowi Fakturę VAT. Faktura VAT zostaje wysłana w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia uiszczenia Opłaty Abonamentowej na wskazanym w pro formie rachunku bankowym Usługodawcy do Klienta pocztą tradycyjną lub pocztą email w zależności jaką opcję Klient wybrał składając zamówienie wraz z dwoma egzemplarzami umowy oraz niniejszym regulaminem.
 2. Jeśli Klient korzystający z Usług Hostingowych nie poinformuje eHost, że rezygnuje z przedłużenia Okresu Abonamentowego, eHost dostarcza Klientowi na podany przezeń przez Klienta adres e-mail dokument pro forma na 14 dni przed końcem abonamentu wraz z informacją, jak przedłużyć usługę na kolejny Okres Abonamentowy. W przypadku Klienta będącego konsumentem dokument ten zawiera wyraźną informację, że Umowa ulega zakończeniu z upływem Okresu Abonamentowego, za który została uiszczona Opłata Abonamentowa, że przedłużenie Umowy nie jest obowiązkowe i że brak jakiejkolwiek reakcji konsumenta nie spowoduje automatycznego przedłużenia Umowy na kolejny Okres Abonamentowy i tym samym powstania obowiązku uiszczenia Opłaty Abonamentowej za ten okres.
 3. Brak wpłaty w terminie za przedłużenie Okresu Abonamentowego skutkuje zablokowaniem dostępu do Serwera na okres 7 dni z chwilą zakończenia Okresu Abonamentowego. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty zablokowania Serwera, eHost zaprzestaje świadczenia Usług Hostingowych, co skutkuje usunięciem wszelkich Danych Klienta zgromadzonych na Serwerze oraz usunięciem Konta (za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).
 4. W przypadku uiszczenia zaległej Opłaty Abonamentowej w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu Serwera, dostęp do Serwera zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z opóźnienia lub zwłoki w zaksięgowaniu Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Usługodawcy, spowodowanych przez osoby trzecie, w szczególności przedsiębiorców pocztowych, banki, pełnomocników, posłańców i innych. W przypadku konsumentów nie dotyczy to osób trzecich, o których mowa w §5 ust. 13 Regulaminu.
 6. Wysokość opłat określona w cenniku gwarantowana jest przez eHost w dniu zamówienia usługi. Zmiany cen usług nie dotyczą Klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.
 7. Zmiana na życzenie Klienta typu usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania okresu abonamentowego:
  na tańszą - nie jest możliwa do czasu upłynięcia opłaconego Okresu Abonamentowego,
  na droższą - nie wydłuża opłaconego Okresu Abonamentowego, Klient dopłaca tylko proporcjonalną różnicę do końca trwającego Okresu Abonamentowego.

§ 5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność

 1. eHost zobowiązuje się zapewnić Klientowi stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na poziomie 99,5% dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem §5 p. 11. Za brak możliwości dostępu do wykupionego serwera, zawiniony przez eHost, trwający ponad 24 godziny eHost zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 2 tygodnie za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy ponad okres 1 dnia. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą wyczerpuje to wszelkie roszczenia Klienta wobec Usługodawcy wynikające z braku możliwości dostępu do wykupionego serwera. W przypadku Klienta będącego konsumentem, nie wyłącza to odpowiedzialności Usługodawcy na zasadach ogólnych. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.
 2. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych może skutkować zablokowaniem lub usunięciem serwera.
 3. Klient wykorzystuje wszystkie usługi eHost wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną eHost nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zamieszczonych lub przechowywanych przez Klienta na udostępnionej mu przestrzeni dyskowej jak i związaną z nim działalność, chyba że otrzymał on urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, EHost nie jest zobowiązany do sprawdzania i monitorowania przekazywanych, zamieszczanych i przechowywanych danych i nie robi tego. eHost nie ponosi jednak odpowiedzialności za świadczone przez Klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.
 4. eHost nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych jak też za świadczone przez klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych lub przechowywanych na udostępnionej przestrzeni dyskowej, eHost może (a w niektórych wypadkach) ma obowiązek uniemożliwić dostęp do tych danych. W przypadku urzędowego zawiadomienia eHost nie ma obowiązku zawiadamiania Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych i nie ponosi wobec niego odpowiedzialności. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości eHost nie ma obowiązku zawiadamiania Klienta będącego przedsiębiorcą o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych i nie ponosi wobec niego odpowiedzialności. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości, jeśli Klient jest konsumentem, eHost zawiadamia go o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych z 2 godzinnym wyprzedzeniem na adres email Klienta, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do wiadomości oraz przedstawienie twierdzeń, dowodów i zarzutów. Jednakże eHost może pominąć obowiązek uprzedniego zawiadomienia, jeśli wiadomość jest oczywiście uzasadniona lub porozumienie z Klientem napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody lub też dane lub związana z nimi działalność w sposób bezsporny naruszają prawo. W obu wypadkach eHost nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta.
 5. Zabrania się zamieszczania, przechowywania oraz rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania, zamieszczania i przechowywania treści pornograficznych i pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie, nielegalne keye i klucze oraz keygeneratory), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników eHost (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach - systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.
 6. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej Usługi Hostingowej, Klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego. Jeżeli nastąpi przekroczenie parametrów serwera wirtualnego, a Klient nie skorzysta z możliwości zamówienia usługi dodatkowej, Usługa hostingowa świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej usługi.
 7. Klient ma prawo do rozwiązania umowy na zamówioną usługę serwera wirtualnego w trakcie trwającego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p. 2. W przypadku rozwiązania umowy, Klientowi przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego, a opłaconego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2
 8. W przypadku łamania postanowień regulaminu przez Klienta, eHost ma prawo zablokować lub usunąć dane z Serwera hostingowego ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
 9. Odsprzedawanie przez Klienta części zamówionej usługi jest niedopuszczalne.
 10. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. eHost nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 11. Klient winien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszczonych na dysku Serwera. eHost wykonuje kopie bezpieczeństwa plików, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Klienta umieszczone na wykupionej usłudze hostingowej, jak też za ich uszkodzenie lub utratę, chyba, że Klient jest konsumentem, wówczas odpowiedzialność eHost ograniczona jest do 10-krotnej wartości utraconych lub uszkodzonych danych.
 12. eHost zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu Klienta drogą elektroniczną na podany przezeń adres email. Zapowiadane przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. eHost nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do wykupionej usługi hostingowej w wyniku działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności takich, jak: awaria łącza operatorów internetowych, wystąpienie siły wyższej - kataklizmów, działanie czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez eHost, w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla eHost. Odpowiedzialność eHost nie obejmuje ewentualnych utraconych korzyści (lucrum cessans) Klienta i w przypadkach innych, niż spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem Usługodawcy, jest ograniczona do kwoty rocznej Opłaty Abonamentowej uiszczonej przez Klienta.
 13. W przypadku klientów będących Konsumentami eHost ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 6 Procedura reklamacyjna

 1. W razie świadczenia Usług Hostingowych w sposób niezgodny z umową, a w szczególności w razie naruszenia gwarancji braku dostępu do serwera przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usług (?Reklamacja?).
 2. Reklamacja winna być sporządzona przez Klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres eHost: eHost, ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy. Termin ten nie dotyczy użytkownika będącego konsumentem.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację. W razie braku tych danych eHost wzywa Klienta to uzupełnienia reklamacji we wskazanym terminie. W razie nieuzupełnienia reklamacji pozostawiona ona jest bez rozpoznania ze względu na brak wystarczających danych pozwalających na rozpatrzenie reklamacji (np. brak precyzyjnego opisu problemu).
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma zwrotną odpowiedź na adres e-mail, wskazującą rozstrzygnięcie Reklamacji oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia. Brak rozpatrzenia w tym terminie reklamacji nie oznacza jej uznania przez eHost.
 5. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, który pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a eHost korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 6. Prawo do reklamacji usługi nie wyłączą możliwości skorzystania z rękojmi regulowanej przepisami ustawy o prawach konsumenta (dotyczy Konsumentów) oraz przepisami Kodeksu cywilnego (dotyczy Przedsiebiorców)
 7. Konsument w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową ma prawo do doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, a w dalszej kolejności możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Konsument ma prawo do natychmiastowego żądania obniżenia ceny lub do natychmiastowego odstąpienia od umowy, jeżeli będzie oczywiste, że przedsiębiorca nie doprowadzi treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym terminie lub bez poważnych niedogodności dla konsumenta, lub jeżeli brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej będzie miał charakter istotny.
 8. Przedsiębiorca w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową ma prawo żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczał treść cyfrową.
 9. Przedsiębiorca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ustawie oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zarówno eHost jak i Klient w trakcie realizacji Usługi Hostingowej oraz usług dodatkowych zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii kwestii przepisów prawnych.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem, złożonym drugiej Stronie najpóźniej na 1 miesiąc przed datą rozwiązania umowy, jeżeli zakończenie Umowy następuje przed końcem Okresu Abonamentowego, Klient otrzymuje zwrot uiszczonej Opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanej części Okresu Abonamentowego.
 3. Wskutek rozwiązania Umowy Konto Klienta, wraz ze wszelkimi danymi zgromadzonymi na Serwerze, ulega usunięciu (za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).
 4. Jeżeli jakieś postanowienie Regulaminu odwołuje się do adresu Usługodawcy, to należy przez to rozumieć: eHost, ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy.
 5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków gdy Klientem jest Konsument.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas-terCard Electronic, Maestro

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Obecna wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i ma zastosowanie od tego dnia włącznie.

..................
Podpis Klienta

Uwaga: Usługodawca podejmuje niezbędnych starań, aby Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy, jak i orzecznictwo sądowe i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego, jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Klient jest konsumentem, przepis ten nie wiąże Klienta. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli zdaniem Klienta jakiś przepis Regulaminu narusza przepisy o ochronie konsumentów, należy poinformować o tym Usługodawcę poprzez zgłoszenie na adres email: biuro@ehost.pl; Usługodawca przeanalizuje problem i jeśli dojdzie do wniosku, iż tak jest w istocie, zobowiązuje się takie postanowienie usunąć.